Allmänna Villkor

Genom att anlita Leyout och/eller genom att köpa någon av Leyouts tjänster accepterar Kunden dessa Allmänna Villkor.
Senast Uppdaterad: Oktober 13, 2021

§1 Allmänt

Följande allmänna villkor ("Villkoren/Villkor") utgör en bindande överenskommelse mellan (“Leyout”) (Leyout AB, org. nr. 559205-5973) å ena sidan, och användare och/eller beställare av Leyouts tjänster ("Kunden") å andra sidan. Tillsammans "Parterna/Parter".

Parterna tillhandahåller det som har diskuterats skriftligt eller muntligt Parterna emellan i mail konversationer, telefonsamtal, sms konversationer, avtal, offerter eller på andra sätt.

För de fall Kunden är minderårig (under 18 år) är Villkoren endast giltiga om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Leyout att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren. Det gäller även i de fall minderårig driver UF-företag eller egen rörelse.

§2 Tjänstens omfattning - Leyouts ansvar

Leyout åtar sig att, i enlighet med Villkoren, ta sig an uppdraget utefter de önskemål Kunden har förmedlat skriftligt eller muntligt, samt utefter de bestämmelser som Partnerna kommit överens om.

Leyout förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner, tillägg och/eller lösningar gällande uppdraget om det finns skäl, och att ensidigt ändra, göra tillägg och på annat sätt justera dessa Villkor. Leyout skall i ett sådant fall informera Kunden. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av uppdraget eller Villkoren, skall Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Leyout informerar Kunden om ändringarna, neka ändringarna. Om Kunden inte nekar ändringarna inom trettio (30) dagar efter det att Leyout informerat om ändringarna, anses Kunden ha accepterat ändringarna.

I de fall Leyout åtagit sig att optimera en webbplats och/eller en webbutik, och i de fall driftavbrott, störning eller fel på webbplatsen och/eller webbutiken entydigt orsakats av Leyouts justeringar, optimeringar och/eller andra åtgärder, skall Leyout åtgärda felet efter bästa förmåga. I de fall Leyout inte har möjlighet att åtgärda felet till fullo, äger Kunden rätt att kräva att Leyout återställer webbplatsen och/eller webbutiken i sitt ursprungliga skick. Driftavbrott, störning eller fel på webbplatsen och/eller webbutikem meddelas till Leyout under kontorstid (mån-fre kl 9.00-18.00). Kunden har ingen rätt att begära någon slags ersättning eller återbetalning om det skulle uppstå driftavbrott eller andra felaktigheter med webbplatsen och/eller webbutiken som inte entydigt orsakats av Leyouts justeringar, optimeringar och/eller andra åtgärder.

I de fall Parterna har kommit överens om annan tjänst eller annat samarbete, åtar sig Leyout att, i enlighet med Villkoren, fullfölja de uppgifter som är överenskomna Parterna emellan utefter de önskemål Kunden har förmedlat skriftligt eller muntligt. Detaljer om vad som är överenskommet finns i tillhörande dokument, mail konversationer, telefonsamtal, sms konversationer eller på andra platser som Parterna har använt för att diskutera arbetet.

Leyout åtar sig att hänvisa Kunden till en kontaktperson som Kunden skall ha kontakt med i fråga om arbetet som Leyout tillgodoser Kunden med.

§3 Behandling av person- och företagsuppgifter

Leyout samlar in och behandlar person- och företagsuppgifter om Kunden i syfte att tillhandahålla och administrera arbetet, samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Villkoren. De uppgifter som samlas in är: Företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, webbadress, för- och efternamn till kontaktperson, telefonnummer till kontaktperson, mailadress till kontaktperson, momsregistreringsnummer (endast om Kund är momsregistrerad). Leyout kommer även, under arbetet, ha tillgång till webbplatsens data i form av marknadsföringsdetaljer, rabatter, produkter, lager, rapporter, blogginlägg och annan information och inställningar som finns på webbplatsen och som är relevanta till arbetet. I de fall Leyout behöver samla in annan information för att uppfylla sina skyldigheter, skall Leyout informera Kunden. I den mån som krävs för att Leyout skall kunna leverera tjänsterna i enlighet med Villkoren, kan Leyout komma att överföra uppgifterna till samarbetspartners. Leyout och/eller Leyouts samarbetspartners skall ha rätt att behandla uppgifterna för de syften som är överenskomna mellan Parterna.

Kunden har rätt att ta del av person- och företagsuppgifterna som Leyout har registrerat och kan när som helst begära att Leyout korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Genom att godkänna dessa Villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Leyout behandlar uppgifterna i enlighet med vad som anges i denna paragraf 3.

§4 Lösenord och inloggningsuppgifter

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för webbplats(er) förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till dess att Kunden har begärt att Leyout spärrar viss användares åtkomst till webbplatsen. Leyout är ansvarig för att förvara inloggningsuppgifter som har mottagits från Kund på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man.

§5 Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv och skall bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja arbetet till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hård- och mjukvara utrustning.

I de fall Leyout skall optimera en webbplats och/eller en webbutik är Kunden ensamt och exklusivt ansvarig för all information som finns på webbplatsen och/eller webbutiken. Kunden ansvarar för eventuella felstavningar, fel information och olämpligt text- eller bildinnehåll som används på webbplatsen och/eller webbutiken.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för webbplatsens och/eller webbutikens användning. Leyout avsäger sig allt ansvar, och lämnar Kunden fullständigt skyldig om webbplatsen och/eller webbutiken används på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra, eller om webbplatsen och/eller webbutiken används på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga, eller olagliga, program, material eller information.

Kunden förbinder sig att ensamt och exklusivt ansvara för om webbplatsen och/eller webbutiken används för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våld skingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot dataskyddsförordningen (2018:218)), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden ansvarar för om webbplatsen och/eller webbutiken används för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, s.k. ”camshower” eller ”strippshower”, försäljning av vapen, droger, rökmixar, cannabinoider eller anabola steroider. Kunden får inte använda webbplatsen och/eller webbutiken på ett sätt som kan skada Leyouts varumärkes anseende. Kunden åtar sig att inte använda Leyouts varumärke eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Leyout.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information, som applicerats av Leyout på webbplatsen och/eller webbutiken, för annat ändamål än utnyttjande av webbplatsen och/eller webbutiken i enlighet med dessa Villkor samt skriftliga eller muntliga överenskommelser Parterna emellan. Kunden skall inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av informationen som tilldelats av Leyout för webbplatsen och/eller webbutiken, utan att först skriftligt ha avtalat med Leyout härom. 

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom webbplatsen och/eller webbutiken, sker i enlighet med dataskyddsförordningen (2018:218). För det fall Kunden utnyttjar en webbutikslösning, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av webbutiken sker i enlighet med gällande lag, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel.

Kunden åtar sig att inte använda Leyouts varumärke, logotyp eller kännetecken på annat sätt än vad som finns skrivet i Leyouts varumärkesmanual och/eller hemsida.  

Kunden åtar sig att förse Leyout med korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter till relevant kontaktperson för arbetet.

Vid skälig misstanke hos Leyout om att Kunden brutit mot denna paragraf 5, äger Leyout rätt att omedelbart radera relevant information och program, samt rätt att kräva att Kunden betalar för program och/eller övriga kostnader som Leyout har stått för. Leyout äger även rätt att bryta Avtalet med Kunden med omedelbar verkan.

I de fall Leyout skall förse Kund med andra lösningar förbinder sig Kund att, i enlighet med Villkoren, inte nyttja lösningen på annat sätt än vad som står skrivet i överenskommelse. I de fall Leyout anser att Kunden brutit mot dessa Villkor, äger Leyout rätt att omedelbart avsluta arbetet, radera relevant information och program, samt rätt att kräva att Kunden betalar för de program och/eller övriga kostnader som Leyout har stått för. Leyout äger även då rätt att bryta Avtalet med Kunden med omedelbar verkan.

§6 Nyttjanderätt av innehåll

Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur innehållet på webbplatsen och/eller annan plattform eller annat arbete, utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor samt tillhörande dokument eller mail. Kunden skall inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor och tillhörande dokument eller mail.

Leyout äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Kundens webbplatsen och/eller annan plattform eller annat arbete, samla in personuppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner att Leyout får samla in information enligt ovan. Leyout äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat fall än vad som står i Villkoren. Leyout åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

§7 Betalningsvillkor

Kund skall till Leyout erlägga betalning i enlighet med Villkoren och bestämmelser i tillhörande dokument eller mail. Betalningsskyldighet för arbetet uppstår då Kunden godkänner dessa Villkor. Kunden godkänner dessa Villkor när Kunden anlitar Leyout och/eller köper någon av Leyouts tjänster. Leyout förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för arbetet om det blir nödvändigt, exempelvis i sådant fall att hostingen för en hemsida behöver uppgraderas. Sådana ändringar skall gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Leyout har informerat Kunden om prisändringarna. Kunden äger rätt att neka ändringar av pris inom trettio (30) dagar från att Leyout har informerat Kund om prisändring. I de fall Kund nekar prisändringen kan Leyout inte längre utföra sitt arbete i enlighet med dessa Villkor och överenskommelse. I de fall Kund inte nekar prisändringen inom trettio (30) dagar från att Leyout har informerat Kund om detta, äger Leyout rätt att göra en prisändring.

Leyout kan komma att utföra sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. 

Alla betalningar till Leyout skall erläggas inom trettio (30) dagar från det att fakturan är skickad till Kund. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande skall Leyout äga rätt att stänga av hela eller delar av tjänsten och/eller arbetet till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Leyout, skall Leyout äga rätt att omedelbart avsluta tjänsten och/eller arbetet och stänga ner webbplatsen och/eller annan plattform eller andra program/tillägg/lösningar som är relaterade till Kunden. Vid försenad betalning har Leyout vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 8% plus gällande referensränta.

§8 Anspråk på grund av Kundens användning av tjänst

Om anspråk riktas mot Leyout eller talan förs mot Leyout på grund av Kundens användning av arbetet som Leyout utfört, åtar sig Kunden att hålla Leyout skadeslöst för all skada som Leyout åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Leyout om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Leyout, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

§9 Ansvarsbegränsning

Leyout skall ej hållas ansvarig för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av arbetet eller Kundens användning av arbetet. 

Leyouts ansvar skall vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Leyouts ansvar enligt dessa Villkor skall under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för den totala utvecklings- och/eller arbetskostnaden. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Leyout. Denna begränsning skall gälla även om andra garantier enligt dessa Villkor inte uppfyller sitt syfte.

§11 Force Majeure

Leyout är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och Leyout inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, naturkatastrofer, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§10 Ändringar

Alla ändringar och tillägg till dessa Villkor skall, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda Parter.

§11 Tvister

Svensk lag skall tillämpas för dessa Villkor. Eventuella tvister med anledning av dessa Villkor skall avgöras i svensk allmän domstol. 

För frågor om dessa Allmänna Villkor, var vänlig kontakta Leyout på legal@leyout.com